Algemene voorwaarden

Download de Algemene voorwaarden in pdf.

Artikel 1. Definities  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1: Dienstverlener: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of  diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt; 

o F.L.Y. Coaching; 
o E-mail: info@flycoaching.nl; 
o Website: www.flycoaching.nl; 
o KvK: 83549064; 
o Kantooradres: Tolnasingel 3, 2411 PV te Bodegraven; 
o Vestigingsadres: Heemraadslaan 31, 2411 SV te Bodegraven; 
o BTW-nr: NL003840197B79. 

2: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die  een overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aangaat met Dienstverlener; 3. Consument: zie de ‘Opdrachtgever’;

4: Overeenkomst: de tussen Dienstverlener en Consument gesloten overeenkomst, met inbegrip van  de Overeenkomst op Afstand; 

5: Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst welke buiten de verkoopruimte van Dienstverlener wordt gesloten door middel van een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een webshop) dat als  doel heeft het mogelijk maken van verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten; 

6: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud  en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale  inhoud en/of diensten door de Dienstverlener worden geleverd of door een derde partij op basis  van een afspraak tussen die derde en de Dienstverlener; 

7: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

8. Dag: kalenderdag; 

9: Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

10: Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten  en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 

11: Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument  of Dienstverlener in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een  manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het  doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen  informatie mogelijk maakt; 

12: Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst op afstand; 

13: Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping;

14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een  overeenkomst, zonder dat Consument en Dienstverlener gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te  zijn samengekomen; 

15: Voorwaarden: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

Artikel 2. De Overeenkomst  

 1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen van Dienstverlener en op elke  tot stand gekomen Overeenkomst, met inbegrip van een Overeenkomst op Afstand, tussen  Dienstverlener en Consument.
 2. In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Dienstverlenerworden  deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in  plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of  uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of  opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de  Overeenkomst als dit door Dienstverlener expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van  tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert. 
 3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover  door deze wijziging door Dienstverlener te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de  toegezegde prestatie. Consument wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard  indien Dienstverlener niet binnen 14 Dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te  hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Consument heeft ontvangen. 
 4. Offertes van Dienstverlener hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij  schriftelijk anders is aangegeven. Dienstverlener heeft steeds het recht een door Consument  aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te  herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van  Dienstverlener kan Consument geen rechten ontlenen. 
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is,  blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een  nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo  dicht mogelijke benadert. 

Artikel 3. De Prestatie  

 1. Dienstverlener levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen,  overeenkomstig hetgeen Dienstverlener redelijkerwijs mocht veronderstellen. 2. De diensten die Dienstverlener aanbiedt hebben die eigenschappen die Dienstverlener ten aanzien  van de diensten kenbaar heeft gemaakt. Dienstverlener staat er niet voor in dat de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor Consument deze wil gebruiken, ook niet wanneer dit doel aan  Dienstverlener kenbaar is gemaakt. De diensten kunnen in geringe mate afwijken van eventuele  demo’s van diensten en/of diensten die aan Consument zijn geleverd om een indicatie te geven. 

Artikel 4. Prijs en betaling  

 1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief btw.  
 2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Consument verrichte  aanvullingen en/of wijzigingen van de order en/of de specificaties van de te leveren diensten zijn  integraal voor rekening van Consument.  
 3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Dienstverlener bij het aangaan van  de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van  Consument.  

Artikel 5. Kwaliteit en klachten  

 1. De Consument dient direct bij levering (in ieder geval binnen twee (2) maanden na het moment  van levering) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade,  eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan  Dienstverlener onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van  (een kopie van) de vrachtbrief. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat het geleverde aan  de Overeenkomst beantwoorden. 
 2. Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan Consument geen beroep meer doen, indien  hij niet binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren  te ontdekken, schriftelijk bij Dienstverlener heeft gereclameerd.
 3. Als Consument het geleverde geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft  Consument het geleverde goedgekeurd. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener vervallen. 

Artikel 6. Levering, leveringstermijnen  

 1. Een door partijen overeengekomen leveringstermijn gaat in nadat de Dienstverlener alle voor de  levering noodzakelijke informatie en, indien overeengekomen, een (vooruit-)betaling van de  Consument heeft ontvangen. 
 2. Een overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd. In  het geval dat Dienstverlener de leveringstermijn niet of niet tijdig nakomt, zal de Consument,  Dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen en Dienstverlener de mogelijkheid bieden om haar  verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog na te komen. 
 3. In het geval dat Consument (ook) producten heeft besteld, dan worden deze bestelde producten  uiterlijk dertig (30) Dagen nadat Dienstverlener de bestelling geaccepteerd heeft, geleverd. Indien  levering binnen deze termijn onmogelijk is, deelt de Dienstverlener dit zo spoedig mogelijk mede  aan Consument. De Consument heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) Dagen na  het ontvangen van de mededeling de eventuele vooruitbetaling voor de desbetreffende bestelling  terug te vorderen. De Dienstverlener zal in dergelijk geval de vooruitbetaling binnen dertig (30)  Dagen aan Consument terugbetalen. 
 4. De Dienstverlener is gerechtigd tot levering in delen, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan  worden gefactureerd. 
 5. Het risico voor de in lid 3 bedoelde producten gaat van Dienstverlener over op Consument op het  moment van levering. 

Thuisbezorging 

 1. Indien Consument voor transport gebruik maakt van een door Dienstverlener aangeboden  vervoerder, vindt levering plaats op het moment dat de Consument, of een door Consument  aangewezen derde die het product in ontvangst neemt, althans een derde die het product namens  Consument in ontvangst neemt, met uitzondering van de vervoerder, het product in ontvangst  neemt. 
 2. Het transport van de producten is in geval van lid 6 voor risico van de Dienstverlener en voor  rekening van de Consument. 

Eigen vervoerder 

 1. Indien Consument voor transport gebruik maakt van een vervoerder, anders dan een door de  Dienstverlener aangeboden wijze van vervoer, vindt levering plaats op het moment dat de  vervoerder het product in ontvangst neemt. 
 2. Het transport van de producten is in geval van lid 8 voor risico en rekening van de Consument. 

Artikel 7. Herroepingsrecht voor Consument bij Overeenkomst op Afstand  

 1. Consument kan, indien hij niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, de Overeenkomst op  Afstand binnen de Bedenktijd ontbinden. 
 2. Consument deelt deze ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan Dienstverlener mede  d.m.v. het Modelformulier Herroepingsrecht, via een elektronisch formulier dat Dienstverlener voor dit doel op zijn website aanbiedt of op een andere ondubbelzinnige wijze. 3. De Bedenktijd bedraagt veertien (14) Dagen. 

Bij producten 

 1. Dag van ontvangst is de dag waarop de Consument, of een door Consument aangewezen derde  die het product in ontvangst neemt, althans een derde die het product namens Consument in  ontvangst neemt, met uitzondering van de vervoerder, het product heeft ontvangen (hierna: de  Dag van ontvangst).
 2. In het geval van lid 4 in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op: 
 3. de Dag na Dag van ontvangst; 
 4. in het geval dat Consument meerdere producten in een (1) bestelling heeft besteld, de Dag  van ontvangst van het laatste product; 
 5. in het geval de bestelling van Consument een product bevat dat wordt geleverd in meerdere  zendingen of dat bestaat uit meerdere onderdelen, de Dag van ontvangst van de laatste  zending of het laatste onderdeel; 
 6. in het geval dat er sprake is van regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde  periode, de Dag van ontvangst van het eerste product. 

Bij diensten en digitale inhoud: 

 1. Consument kan de Overeenkomst op Afstand overeenkomstig de leden 1 en 3 van dit artikel  ontbinden indien de Overeenkomst op Afstand toeziet op de levering van een dienst of digitale  inhoud welke niet op een materiële drager wordt geleverd en Consument geen uitdrukkelijke,  voorafgaande toestemming heeft geven – en daarmee verklaard heeft – om afstand te doen van  zijn recht tot ontbinding. 
 2. In het geval van lid 6, gaat de in lid 3 bedoelde Bedenktijd in op de Dag waarop de  Overeenkomst op Afstand gesloten is. 
 3. Indien Dienstverlener de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het  Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals  beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd veertien (14) Dagen nadat hij dit alsnog gedaan heeft  af. 
 4. Indien Dienstverlener de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het  Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals  beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd in ieder geval twaalf (12) maanden na de Bedenktijd  zoals vermeld in sub a af. 

Verplichtingen Consument: 

 1. Gedurende de Bedenktijd mag Consument het product uitpakken of gebruiken met als doel de  aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen op een manier waarop hij dit in de  winkel ook zou doen. De Consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking en  beperkt het uitpakken of het gebruik van het product tot een minimum dat redelijkerwijs nodig is,  gelet op het in dit lid genoemde doel. 
 2. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering die optreedt door het uitpakken of  gebruik welke het in lid 7 bepaalde overschrijdt. 
 3. Indien Dienstverlener Consument voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op Afstand niet alle  wettelijk verplichte informatie omtrent het herroepingsrecht heeft verstrekt, is Consument niet  aansprakelijk voor de in lid 7 genoemde waardevermindering. 
 4. De Consument zendt het product inclusief alle toebehoren, in de -voor zover redelijkerwijs  mogelijk- originele staat en verpakking. 
 5. De Consument draagt de kosten van de retourzending. 
 6. De bewijslast omtrent het in lid 7 tot en met 11 bepaalde ligt bij de Consument. 

Verplichtingen Dienstverlener bij herroeping: 

 1. Indien Dienstverlener het mogelijk maakt voor Consument om de melding van herroeping op  elektronische wijze te doen en Consument maakt van deze mogelijkheid gebruik, dan stuurt Dienstverlener na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan  Consument.
 2. Dienstverlener vergoedt al de door Consument betaalde kosten onverwijld, in ieder geval binnen  veertien (14) Dagen. Indien Dienstverlener aanbiedt het product zelf af te halen, mag de  Dienstverlener het vergoeden van de kosten uitstellen tot het moment dat hij het product  ontvangt of de Consument heeft aangetoond het product teruggezonden te hebben. Indien  Consument bij het sluiten van de Overeenkomst op Afstand heeft gekozen voor een wijze van  levering welke duurder is dan de door Dienstverlener aangeboden, goedkoopste wijze van  levering, mag Dienstverlener de terug te betalen leveringskosten beperken tot de kosten van de  goedkoopste levering. 

Uitsluiting van herroepingsrecht: 

 1. De Dienstverlenersluit het herroepingsrecht van Consument, door dit te vermelden bij het aanbod  of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, voor de volgende producten/diensten  uit: 
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de  Consument; en 
 3. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de  Dienstverlener de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Het in dit artikel genoemde Herroepingsrecht komt de Consument enkel toe indien hij met  Dienstverlener een Overeenkomst op Afstand heeft gesloten. 

Artikel 8. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging  

Opzegging: 

 1. Indien de Overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van  meer dan 1 (een) jaar, kan zowel Dienstverlener als Consument de Overeenkomst schriftelijk  opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. Indien de Overeenkomst  anders dan schriftelijk tot stand is gekomen, kan zowel Dienstverlener als Consument de  Overeenkomst op overeenkomstige wijze opzeggen. 

Verlenging: 

 1. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten en stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd in een overeenkomst voor  bepaalde of onbepaalde duur mag zowel Dienstverlener als Consument de voortgezette  overeenkomst op enig moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een)  maand. 

Duur: 

 1. Indien de Overeenkomst een bepaalde duur van meer dan een jaar of een onbepaalde duur heeft,  mag zowel Dienstverlener als Consument vanaf 1 (een) jaar na ingang op enig moment de  Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. 

Artikel 9. Klachtenregeling  

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de  Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend  bij de Dienstverlener. 
 2. Bij de Dienstverlener ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere  verwerkingstijd vraagt, wordt door de Dienstverlener binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord  met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig  antwoord kan verwachten.
 3. De Consument dient de Dienstverlener in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in  onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de  geschillenregeling. 

Artikel 10. Industriële en intellectuele eigendom  

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Dienstverlener de auteursrechten,  octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door  haar verrichte werkzaamheden, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,  tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz. 
 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel  genoemde gegevens eigendom van Dienstverlener ongeacht of aan Consument voor de  vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 
 3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt  verstrekt, blijft eigendom van Dienstverlener en mag door Consument alleen worden gebruikt voor  het doel waarvoor het verstrekt is. 
 4. Consument zal de informatie van Dienstverlener niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan  ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering  van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is  overeengekomen. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen  

 1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing. 
 2. Uitsluitend bevoegd is de rechtbank die bevoegd is in de gemeente waar Dienstverlener gevestigd  is. Indien een andere rechtbank bevoegd is in de gemeente waar Consument woonachtig is, is deze  rechtbank medebevoegd.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping  

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: [ naam ondernemer] 

[ geografisch adres ondernemer] 

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

[Naam consumenten(en)] 

 •  

[Adres consument(en)] 

 •  

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) • 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.