Algemene voorwaarden Zahra Valke

Download de algemene voorwaarden in pdf.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Zahra Valke: de eenmanszaak Zahra Valke, gevestigd te (2411 SV) Bodegraven, aan de Heemraadslaan 31 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83549064.

1.3 Opdrachtgever: de (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Zahra Valke opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten. 

1.4 Dienstenalle diensten, in welke vorm dan ook, op het gebied van persoonlijk leiderschapsontwikkeling en personal branding voor vrouwelijke ondernemers o.a. door middel van video content (interview Zahra’s Business Talk). Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.5 Overeenkomst: iedere schriftelijke afspraak tussen Zahra Valke en de opdrachtgever tot het leveren van diensten door Zahra Valke voor of ten behoeve van de opdrachtgever. 

1.6 Partijen: Zahra Valke en de opdrachtgever samen. 

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Zahra Valke gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
2.2 Indien de opdrachtgever algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door 
Zahra Valke niet geaccepteerd.
2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.4 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van 
Zahra Valke is van toepassing.

Zahra Valke heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de gewijzigde algemene voorwaarden kunnen dan geen rechten worden ontleend. Zahra Valke zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden. De opdrachtgever, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, is gehouden de wijzigingen te accepteren.

2.5 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 
2.
Indien Zahra Valke op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

 

Artikel 3. Aanbod

3.1 Een aanbod van Zahra Valke is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zahra Valke heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen te herroepen. 
3.2 Een aanbod van 
Zahra Valke wordt via de website van Zahra Valke aangeboden, per e-mail of tijdens een kennismakingsgesprek. Zahra Valke zal in haar aanbod aangeven welke diensten er worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 
3.3 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens en informatie niet (meer) juist zijn, heeft 
Zahra Valke het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Zahra Valke is niet verplicht de juistheid van de door de opdrachtgever of derden verstrekte informatie en gegevens te toetsen.  
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht 
Zahra Valke niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.5 
Zahra Valke kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. 
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Zahra Valke gedane aanbieding heeft geaccepteerd. 
4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het aanbod van
 Zahra Valkekomt de overeenkomst tot stand indien Zahra Valke met deze afwijking(en) heeft ingestemd. 

4.3 Als de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Zahra Valke een opdracht verstrekt, is Zahra Valke pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

4.4 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Zahra Valke of zodra Zahra Valke – zonder bezwaar van de opdrachtgever – met de uitvoering van de opdracht is begonnen, voor haar bindend. 

4.5 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Zahra Valke worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. 
4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt 
Zahra Valke de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst. 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever 

5.1 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, die Zahra Valke naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Zahra Valke te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Zahra Valke zijn verstrekt, heeft Zahra Valke het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. 

5.2 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Zahra Valke hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Zahra Valke ter beschikking gestelde informatie en gegevens ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.

5.3 De opdrachtgever is verplicht Zahra Valke zo snel mogelijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4 De opdrachtgever is gehouden Zahra Valke tijdig en om niet toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door Zahra Valke worden uitgevoerd (bijvoorbeeld op het kantoor van opdrachtgever), evenals (sanitaire, facilitaire en technische) voorzieningen, aansluitingen en door Zahra Valke benodigde materialen. Indien voor een locatie een vergoeding is vereist, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de werkzaamheden op een door de opdrachtgever gewenste locatie plaatsvindt, bijvoorbeeld op het kantoor van de opdrachtgever, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor licht en geluid. Het risico van geluidsonderbrekingen/ ongunstige belichting komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.5 De opdrachtgever dient tijdig op de afgesproken locatie te verschijnen voor het interview Zahra’s Business Talk. Indien de opdrachtgever niet tijdig op de locatie verschijnt, vervalt het interview en zal deze worden verplaatst. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

5.6 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren daarvan. Zahra Valke is niet aansprakelijk voor verloren gegane digitale bestanden of het hacken daarvan. 

5.7 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de geleverde digitale bestanden (videobeelden en fragmenten), concepten en adviezen en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Zahra Valke en/of de bij de uitvoering betrokken derde partijen.

5.8 De opdrachtgever dient eventueel de door Zahra Valke opgeleverde werkzaamheden, zoals opgeleverde videobeelden en fragmenten, binnen 7 dagen na aanlevering te controleren en eventuele aanpassingen door te geven. Bij het niet tijdig kenbaar maken van de eventueel gewenste aanpassingen door de opdrachtgever, worden de concepten als goedgekeurd en deugdelijk opgeleverd beschouwd en heeft Zahra Valke het recht deze werkzaamheden volledig te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

5.9 Indien Zahra Valke uitgevoerde werkzaamheden ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt, heeft de opdrachtgever recht op één kosteloze bewerkingsronde, mits de opdrachtgever de termijn in het vorige lid in acht neemt. Indien de opdrachtgever meer bewerkingsronden wil laten uitvoeren door Zahra Valke komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 

6.1 Zahra Valke bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. 

6.2 Zahra Valke zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Zahra Valke heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Zahra Valke kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van haar reeds verrichte diensten.  
6.3
 Zahra Valke spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens die Zahra Valke voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

6.4 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
6.5 
Zahra Valke is gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Zahra Valke wenselijk is. 

6.6 Termijnen waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Zahra Valke op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

6.7 Zahra Valke heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Zahra Valke heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt voldaan, is Zahra Valke niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten. Ook heeft Zahra Valke het recht om te wachten met de uitvoering van de volgende fase totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtgever dient de door Zahra Valke opgeleverde werkzaamheden binnen 7 dagen na aanlevering te controleren en eventuele aanpassingen door te geven. Bij het niet tijdig kenbaar maken van de eventueel gewenste aanpassingen door de opdrachtgever, worden de concepten als goedgekeurd en deugdelijk opgeleverd beschouwd.

6.8 De klant kan een aangeschafte ticket voor (netwerk)events niet annuleren. Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een (netwerk)event, heeft zij in beginsel geen recht op restitutie van betaling. In overleg met Zahra Valke is het mogelijk de ticket aan een derde over te dragen.

6.9 Zahra Valke heeft het recht de inhoud, tijdstippen en locaties e.d. van (netwerk)events te allen tijde te wijzigen. 

6.10 Zahra Valke heeft het recht voor de opdrachtgever per direct de toegang tot een (netwerk)event te ontzeggen indien de opdrachtgever het event op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies niet worden opgevolgd of indien de opdrachtgever overlast veroorzaakt. In dit geval vindt nimmer restitutie van betaling plaats.

6.11 Zahra Valke behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

 

Artikel 7. Levering videobeelden interview Zahra’s Business Talk 
7.1 De levering van de videobeelden en de daarbij behorende losse fragmenten vindt uitsluitend digitaal plaats. De videobeelden worden eenmaal geleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2., worden de conceptvideobeelden binnen 4 weken na het interview Zahra’s Business Talk bij de opdrachtgever aangeleverd. 
7.2 Een door Zahra Valke vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. 
Overschrijding van een levertermijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Zahra Valke op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. 
7.3 Aan de leveringsplicht van Zahra Valke zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de videobeelden en fragmenten één keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.
7.4 Zahra Valke levert de beelden in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén standaard nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de video te verwijderen of te verminderen.  

7.5 Videofragmenten worden Nederlands ondertiteld. Indien de opdrachtgever ondertiteling in een andere taal wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk. 
7.6 Zahra Valke biedt geen inzage in ruwe-bestanden/onbewerkte videobeelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.7 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden eigen bewerkingen toe te passen aan de videobeelden. Onder eigen bewerkingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: het toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes.
7.8 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. 

 

Artikel 8. Termijnen

8.1 (Op)levering van de door Zahra Valke digitale bestanden / videobeelden vindt plaats nadat de overeengekomen betaling volledig is voldaan door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
8.2 Bij overschrijding van een (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn door 
Zahra Valke dient de opdrachtgever Zahra Valke in gebreke te stellen, waarbij Zahra Valke alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren dan wel de videobeelden en/of andere bestanden op te leveren. Zahra Valke is nimmer gehouden tot enige vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade.  
8.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en/of (op)levering, vangt de (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan 
Zahra Valke heeft verstrekt. 

 

Artikel 9. Prijzen en tarieven

9.1 Alle prijzen die Zahra Valke hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, administratie-, reis-, verblijfs-, locatie-, parkeer-, verzend-, en/of kosten van derde partijen, tenzij anders aangegeven. 
9.2 
Zahra Valke heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen, indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van wet- en regelgeving of meerwerk zijn hierbij uitgesloten. 

9.3 Indien Zahra Valke een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is Zahra Valke niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Zahra Valke dat in redelijkheid niet van Zahra Valke kan worden gevergd dat Zahra Valke de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. 

 

Artikel 10. Facturatie, betaling en incasso

10.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 24 uur na factuurdatum. De locatie en videoproductie worden pas door Zahra Valke gereserveerd wanneer de opdrachtgever de factuur volledig heeft voldaan. 
10.2 
Zahra Valke heeft te allen tijde het recht om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
10.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 
10.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

10.5 Bij niet tijdige of niet volledige betaling is Zahra Valke gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

10.6 In geval van niet tijdige of niet volledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Zahra Valke, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen. 

10.7 Zahra Valke is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 150,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten. 

10.8 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Zahra Valke ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaat.

10.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 

 

Artikel 11. Betalingsonmacht
11.1
 Zahra Valke is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

·       in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; 

·       (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

·       door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

·       anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) haar vermogen verliest.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding 

12.1 Zahra Valke heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Zahra Valke kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
12.2 
Zahra Valke is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 
12.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
 Zahra Valke op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
12.5
 Zahra Valke behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

 

Artikel 13. Beëindiging c.q. annulering van de overeenkomst

13.1 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Zahra Valke of de opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming Zahra Valke.
13.2 Indien het door Zahra Valke uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Zahra Valke op enigerlei wijze voortgezet. 
13.3 Annulering door de opdrachtgever na aanvang van de uitvoering door Zahra Valke is niet mogelijk. Ingeplande interviews Zahra’s Business Talk en strategiegesprekken kunnen niet worden geannuleerd of verplaatst. Indien de opdrachtgever voor een interview Zahra’s Business Talk of strategiegesprek is verhinderd, heeft de opdrachtgever nimmer recht op enige (schade)vergoeding. 

13.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van een annulering/ verhindering. De opdrachtgever is ook tegenover derden aansprakelijk voor deze gevolgen en zal Zahra Valke vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

13.5 Indien Zahra Valke de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of calamiteiten, valt dit onder overmacht.

13.6 Zahra Valke heeft het recht alle reeds door de opdachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten (waaronder ook annuleringskosten van derden wordt verstaan).

 

Artikel 14. Overmacht

14.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Zahra Valke niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Zahra Valke kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van door Zahra Valke ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Zahra Valke gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van
 Zahra Valke en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Zahra Valke.Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Zahra Valke geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zahra Valke niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
14.3 In geval van overmacht zal
 Zahra Valke zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
14.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van 
Zahra Valke (deels) zijn nagekomen of zij deze zal kunnen nakomen, is Zahra Valke gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. 
14.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 


Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten  
15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, strategieën, videobeelden, videofragmenten, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Zahra Valke, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan de opdrachtgever wordt een licentie verstrekt voor het gebruik van de videobeelden, als bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever toebehoorden, blijven van opdrachtgever.
15.2 De inhoud van de website van Zahra Valke, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, videobeelden, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Zahra Valke of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Zahra Valke.
15.3 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Zahra Valke te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Zahra Valke openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
15.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Zahra Valke jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht. 
15.5 Opdrachtgever vrijwaart Zahra Valke tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.
15.6 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Zahra Valke heeft Zahra Valke recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 


Artikel 16. Licentie videobeelden interview Zahra’s Business Talk 
16.1 Zahra Valke verleent aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar licentie voor (on)bepaalde tijd om de videobeelden te verveelvoudigen en openbaar te maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze licentie wordt slechts verleend nadat de opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan. De licentie wordt voor onbepaalde tijd verleent, tenzij Zahra Valke anders heeft vermeld. Indien de licentie voor bepaalde tijd wordt verleend door Zahra Valke zullen partijen een tijdsduur van gebruik met elkaar overeenkomen.
16.2 De opdrachtgever is niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan 
Zahra Valke voor het inzenden van videobeelden ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
16.3 
Zahra Valke heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de videobeelden te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen.
16.4 De naam van 
Zahra Valke dient duidelijk bij een gebruik van de videobeelden te worden vermeld, of met een verwijzing naar het videobeelden in de publicatie te worden opgenomen. 


Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
17.1 In geval de opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Zahra Valke die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Zahra Valke voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Zahra Valke gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Zahra Valke onder die verzekering. 
17.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
17.3 Zahra Valke is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

·       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

·       de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zahra Valke de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Zahra Valke kan worden toegekend; 

·       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

17.4 Aansprakelijkheid van Zahra Valke voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfdewinst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door bedrijfstagnatie, letselschade of immateriële schade, is uitgesloten. 
17.5 
Zahra Valke is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: 

·       het niet voldoen door de opdrachtgever aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;

·       een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

·       aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;

·       het ontbreken van informatie, gegevens en/(digitale) bestanden of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of (digitale) bestanden die Zahra Valke aan de opdrachtgever heeft geleverd;

·       gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; 

·       het niet of niet tijdig controleren van de door Zahra Valke aangeleverde concepten etc., door de opdrachtgever voorafgaand aan de (op)levering; 

·       het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Zahra Valke door de opdrachtgever of derden; 

·       fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur

·       een langere (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt;

·       vermissing, diefstal of het verloren gaan van persoonlijke eigendommen tijdens de dienstverlening; 

·       het niet (tijdig) beschikbaar zijn van locaties; 

·       geluidsoverlast of ongunstige belichting op locaties; 

·       kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Zahra Valke zijn geleverd;

·       druk-, zet- of typefouten in het resultaat;

·       schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Zahra Valke en/of de opdrachtgever;

·       schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden; 

·       tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen; 

·       fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals videografen, editors of locatieverhuurders.

17.6 Elke aansprakelijkheid van Zahra Valke vervalt door het enkele verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

17.7 Zahra Valke is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Zahra Valke vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

17.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Zahra Valke en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 18. Vertrouwelijkheid

18.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 
18.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.3 Zahra Valke mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is Zahra Valke niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken. 

18.4 Zahra Valke verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Artikel 19. Klachtenregeling 

19.1 Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Zahra Valke dienen schriftelijk binnen 7 dagen na uitvoering, (op)levering, dan wel binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Zahra Valke kenbaar te worden gemaakt. 
19.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
19.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Zahra Valke dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever. 
19.4 Zahra Valke dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Zahra Valke in overleg treden met de opdrachtgever om een passende oplossing te bereiken. 
19.5 De opdrachtgever heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van Zahra Valke.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

20.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten. 
20.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar 
Zahra Valke is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.